• Automotive specialist
 • Gratis opdruk

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 • Erik Kuiper Relatiegeschenken houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u Erik Kuiper Relatiegeschenken daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.

Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

 • Een aanbieding of prijsopgave van Erik Kuiper Relatiegeschenken bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Erik Kuiper Relatiegeschenken een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door Erik Kuiper Relatiegeschenken uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Erik Kuiper Relatiegeschenken de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Erik Kuiper Relatiegeschenken op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Erik Kuiper Relatiegeschenken daarvoor betalen conform de bij Erik Kuiper Relatiegeschenken geldende tarieven.

Prijzen

 • Alle prijzen van Erik Kuiper Relatiegeschenken zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij in de laatste versie van Erik Kuiper Relatiegeschenken’s brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal wordt vermeld, of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.

 Levering

 • Franco bezorgd op 1 adres begane grond in Nederland. Voor orders met een goederenbedrag beneden € 500,- berekenen wij € 8,00 verzendkosten.
 • Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om de juiste aantallen te leveren. 10% meer- of minderlevering is hier toegestaan.

Levertijden

 • Erik Kuiper Relatiegeschenken kan door hoge voorraadposities snel uit voorraad leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u bericht. Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Privacy

 • Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van Erik Kuiper Relatiegeschenken.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@erikkuiper.nl óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: 0546 - 65 66 00
  Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

Privacy op internet

 • Bij uw bezoek aan de website www.erikkuiper.nl wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend. Deze gegevens worden enkel opgeslagen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren.
 • Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

E-mail

 • Erik Kuiper Relatiegeschenken gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven.Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@erikkuiper.nl óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: 0546 - 65 66 00
 • Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

Overige informatie

 • Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt, kunt u periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@erikkuiper.nl óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: 0546 - 65 66 00

Gebruik logo in brochures / op internet

 • Het kan voorkomen dat we uw doorgestuurde logo (t.b.v. de bedrukking) ook digitaal gebruiken (als voorbeeld logo) bij de presentatie van ons assortiment. Uw logo kan daarom op verschillende artikelen komen te staan in brochures, catalogi en op onze website(s). Mocht u hier geen toestemming voor willen geven dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.

Adreswijziging

 • U bent verplicht Erik Kuiper Relatiegeschenken van een adreswijziging op de hoogte te stellen.
 • Zolang Erik Kuiper Relatiegeschenken geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij Erik Kuiper Relatiegeschenken bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Betaling

 • Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn door middel van franco remise of in contanten en zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van Erik Kuiper Relatiegeschenken in het bezit is van de opdrachtgever. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen zal de opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 21 dagen na factuurdatum aan Erik Kuiper Relatiegeschenken betalen. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Erik Kuiper Relatiegeschenken.
 • Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Erik Kuiper Relatiegeschenken worden gebracht. Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Erik Kuiper Relatiegeschenken mededelen.
 • Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente.
 • Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Erik Kuiper Relatiegeschenken alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

Afleveringstermijn

 • De door Erik Kuiper Relatiegeschenken opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Erik Kuiper Relatiegeschenken geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Erik Kuiper Relatiegeschenken verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Erik Kuiper Relatiegeschenken zo veel mogelijk in acht worden genomen.

Aflevering en risico

 • De levering geschiedt franco of magazijn op de begane grond van slechts een adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Erik Kuiper Relatiegeschenken wordt geleverd. De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een vervoermiddel van Erik Kuiper Relatiegeschenken; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven aders. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Zonodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.

Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Erik Kuiper Relatiegeschenken verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Erik Kuiper Relatiegeschenken.

Intellectuele eigendom

 • Het auteursrecht van door Erik Kuiper Relatiegeschenken ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.

Inspectie en reclame

 • Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Erik Kuiper Relatiegeschenken worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Erik Kuiper Relatiegeschenkenworden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Erik Kuiper Relatiegeschenken daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

Garantie

 • Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Erik Kuiper Relatiegeschenken genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Erik Kuiper Relatiegeschenken de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 • Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Erik Kuiper Relatiegeschenken terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Erik Kuiper Relatiegeschenken tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Erik Kuiper Relatiegeschenken is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 • De aansprakelijkheid van Erik Kuiper Relatiegeschenken jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Erik Kuiper Relatiegeschenken’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Erik Kuiper Relatiegeschenken of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover Erik Kuiper Relatiegeschenken’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

Zet-, druk- of andere proeven

 • Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van Erik Kuiper Relatiegeschenken ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Erik Kuiper Relatiegeschenken te retourneren. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Erik Kuiper Relatiegeschenken de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. Erik Kuiper Relatiegeschenken is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 • Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle met Erik Kuiper Relatiegeschenken gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhandde bevoegde rechter te Arnhem aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

Downloaden volledige versie

 • De volledige versie van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder KvK nr. 08119325. Ook is deze hier als pdf te downloaden.